KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve BIS ÇÖZÜM BİLGİSAYAR VE ENTEGRASYON HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.’nin (kısaca “BIS”) Veri Sorumlusu Konumu:

BIS, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları üyelerimizin ve web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. BIS, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. Kayıtlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, bilişim ve yazılım düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışındaki kuruluşlarla, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında sosyal iletişim platformları ile yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurt içi/yurt dışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

www.doxagon.com internet sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca BIS tarafından işlenmektedir.

Şirketimize ait olan www.doxagon.com internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için, gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden sorumlu bulunmamaktayız.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

www.doxagon.com web sitesinden veya mobil uygulamalarımızdan işlem yapan üyelerimizin paylaştıkları kişisel veriler, üyelerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

  1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından info@doxagon.com e-posta adresine, BIS tarafından geliştirilen 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika çerçevesinde değerlendirilmek üzere, iletilebilecektir. BIS, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@doxagon.com e-posta adresinden (İsim Soyad, e-posta adresiniz ile) dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin BIS tarafından toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız kurum, kuruluşlara, iş ortaklarına aktarılmasını/paylaşılmasını, anonimleştirilerek üçüncü kişilerle paylaşılmasını;